Barnehage

Generelt

 

Barnehagens bemanning består av ufaglærte, barne- og ungdomsarbeidere og førskolelærere eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

De fem kommunale barnehagene eies og drives av Røros kommune. I tillegg er det to private barnehager. Den kommunale forvaltningen av barnehagene er tillagt Hovedutvalg for oppvekst med oppvekstkontoret som administrativt organ. Kunnskapsdepartementet har 1. mars 2006 med hjemmel i § 2 i loven fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Målgruppe

Alle barn under opplæringspliktig alder

Målet: Full behovsdekning – barnehageplass til alle som ønsker det innen en måned 

Vilkår

Barnehageloven §1 Formål 

 § 1. Formål

       Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

       Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

       Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828).

 BARNEHAGENS SAMARBEIDSPARTNERE

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Barnevernet

Helsestasjon / Helsesøster

Skolene

Barne- og ungdomspsykiatrisk polioklinikk (BUP)

Ulike kompetansesentra

Andre barnehager

Kirken

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Flyktningetjenesten

 

Lover

De kommunale barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet samt kommunale vedtak. 

 

Kontaktinformasjon

Barnehagene i Røros Kommune

 

Se kommunens nettside www.roros.kommune.no under barn og familie → Barnehage

 

 

 

 

 

Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros 

Tlf: 72 41 94 00
Faks: 72 41 94 04
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Org.nr. 939 898 743
Bank kt. 4280.05.23022
Følg oss på Facebook
Vevredaktør: Kjersti Forbord Jensås
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS